Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o predškolskom odgoju i
obrazovanju
pročišćeni tekst zakona
NN 10/97, 107/07, 94/13
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1. (NN 94/13)
(1) Ovim se Zakonom ureĎuje predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi (u
daljnjem tekstu: predškolski odgoj) kao dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci.
(2) Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i
socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno ovom Zakonu.
(3) Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.
(4) Izrazi koji se u ovom Zakonu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i
na ženske osobe.
Članak 1.a (NN 94/13)
(1) Kao javne ovlasti dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:
– upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s voĎenjem odgovarajuće dokumentacije,
– izdavanje potvrda i mišljenja,
– upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.
(2) Kada dječji vrtić u vezi s poslovima iz stavka 1. ovoga članka ili drugim poslovima koje obavlja kao
javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge
fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se ureĎuje opći upravni
postupak.
Članak 2.
Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine (u daljnjem tekstu: jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave) imaju pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima graĎana na svom području za
organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja te radi zadovoljavanja tih potreba
osnivati dječje vrtiće.
Članak 3.
(1) Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od navršenih 6 mjeseci života do polaska u
osnovnu školu.
(2) Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim,
kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.
Članak 4.
U dječjim vrtićima odgojno-obrazovni rad obavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Članak 5.
Predškolski odgoj djece pripadnika nacionalnih manjina ostvaruje se sukladno ovom Zakonu i
propisima kojima se ureĎuju prava pripadnika nacionalnih manjina.
Članak 6.
Predškolski odgoj ostvaruje se na temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i
obrazovanja koji donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.
Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja utvrĎuju se:
1. mjerila za broj djece u odgojnim skupinama,
2. ustroj programa s obzirom na trajanje i namjenu,
3. mjerila za broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika u dječjem vrtiću,
4. mjerila za financiranje programa dječjih vrtića,
5. materijalni i financijski uvjeti rada,
6. predškolski odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama (djece s teškoćama u razvoju i
darovite djece),
7. predškolski odgoj i obrazovanje djece hrvatskih graĎana u inozemstvu,
8. predškolski odgoj i obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina,
9. ustroj predškole.
II. OSNIVANJE I POĈETAK RADA DJEĈJEG VRTIĆA
1. Osnivanje djeĉjeg vrtića
Članak 7.
(1) Dječji vrtić mogu osnovati:
1. Republika Hrvatska,
2. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
3. vjerske zajednice,
4. druge pravne i fizičke osobe.
(2) Dječji vrtić mogu zajednički osnovati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i fizička i
pravna osoba.
(3) Republika Hrvatska osniva dječji vrtić zakonom ili uredbom Vlade Republike Hrvatske ili rješenjem
Ministarstvo nadležno za obrazovanje.
Članak 8.
Akt o osnivanju dječjeg vrtića sadrži odredbe propisane Zakonom o ustanovama i odredbe:
- o programu rada dječjeg vrtića te načinu i uvjetima njegova ostvarivanja,
- o odgojiteljima i stručnim suradnicima,
- o uvjetima i načinu osiguranja prostora i opreme,
- o ovlastima ravnatelja dječjeg vrtića.
Članak 9. (NN 94/13)(1) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica te pravna i fizička osoba
koja osniva dječji vrtić, dužna je akt o osnivanju dostaviti Ministarstvo nadležno za obrazovanje radi
ocjene sukladnosti tog akta sa zakonom.
(2) Izdavanje rješenja o sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom te postupak u svezi s izdavanjem
toga rješenja provodi se sukladno Zakonu o ustanovama.
(3) Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjedište dječjeg vrtića ili ako se mijenja
odnosno dopunjuje djelatnost vrtića u novim prostorima, odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koje
osnivački akt sadrži temeljem posebnog zakona, osnivač dječjeg vrtića dužan je izvršiti izmjene
osnivačkog akta te podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.
2. Upis djeĉjeg vrtića u sudski registar
Članak 10.
Osnivač dječjeg vrtića podnosi prijavu za upis u sudski registar nakon što pribavi:
- rješenje Ministarstvo nadležno za obrazovanje kojim je utvrĎeno da je akt o osnivanju dječjeg vrtića
u sukladnosti sa zakonom,
- rješenje županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove odgoja i
obrazovanja kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja.
3. Izdavanje rješenja o poĉetku obavljanja djelatnosti djeĉjeg vrtića
Članak 11. (NN 94/13)
(1) Dječji vrtić može započeti s radom nakon što je pribavio rješenje o početku rada.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijet će ured državne uprave u županiji, odnosno gradski
ured Grada Zagreba, ako dječji vrtić ispunjava uvjete za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića.
(3) Postupak utvrĎivanja ispunjenosti uvjeta za početak rada dječjeg vrtića provodi se prema
odredbama zakona kojim se ureĎuje opći upravni postupak, a provodi ga stručno povjerenstvo koje
imenuje ured državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba.
(4) Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni sjedište dječjeg vrtića, odnosno prostor u kojem
dječji vrtić obavlja djelatnost ili dio djelatnosti ili se promijeni drugi uvjet propisan zakonom i na
temelju zakona donesenim propisom za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića, dječji vrtić je dužan prije
početka rada u promijenjenim uvjetima podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja o početku rada u
promijenjenim uvjetima.
(5) Nakon izvršnosti rješenja za početak rada odnosno rješenja o početku rada dječjeg vrtića u
promijenjenim uvjetima dječji vrtić se upisuje u zajednički elektronički upisnik ustanova predškolskog
odgoja koje vodi ministarstvo nadležno za obrazovanje te može započeti s radom, odnosno započeti s
radom u promijenjenim uvjetima.
Članak 12.
Uvjeti za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića su:
- odobren program rada,
- potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
- osiguran prostor i oprema za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i normativima rada
propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja iz članka 6. ovoga
Zakona, - osigurana novčana sredstva za osnivanje i početak rada dječjeg vrtića,
- dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donešenim propisima.
4. Zabrana obavljanja djelatnosti
Članak 13.
Dječjem vrtiću, koji više ne ispunjava uvjete propisane člankom 12. ovoga Zakona, prosvjetni
inspektor zabranit će obavljanje djelatnosti nakon poduzetih mjera i predložiti trgovačkom sudu, kod
kojega je dječji vrtić upisan u sudski registar, da donese odluku o njegovu ukidanju.
5. Plan razvoja i mreţe djeĉjih vrtića
Članak 14. (NN 94/13)
(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba donosi
plan mreže dječjih vrtića na svom području.
(2) Predstavničko tijelo županije na temelju planova iz stavka 1. ovoga članka usklaĎuje razvitak
mreže dječjih vrtića na svom području.
(3) Mrežom dječjih vrtića utvrĎuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost
predškolskog odgoja na području za koji se mreža utvrĎuje, sa svim njihovim objektima u kojima se
provode programi.
(4) Mreža dječjih vrtića mora udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića i
programa za djecu predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama i sposobnostima.
III. NACIONALNI KURIKULUM ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE I PROGRAMI
DJEĈJEG VRTIĆA
Članak 15. (NN 94/13)
(1) Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma
za predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: nacionalni kurikulum) i kurikuluma dječjeg
vrtića.
(2) Nacionalni kurikulum utvrĎuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i sadržaje svih aktivnosti i
programa, pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno-obrazovne ciljeve po
područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje.
(3) Nacionalni kurikulum donosi ministar nadležan za obrazovanje.
(4) Kurikulum dječjeg vrtića donosi upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške
godine, a njime se utvrĎuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja
programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.
(5) Sadržaj i trajanje programa predškole propisuje ministar nadležan za obrazovanje pravilnikom.
Članak 15.a (NN 94/13)
(1) U dječjem vrtiću ostvaruju se:
– redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
rane i predškolske dobi koji su prilagoĎeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i
sposobnostima,
– programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
– programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,– programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
– programi predškole,
– programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog
sadržaja.
(2) Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, dječji vrtić može izvoditi programe sukladne
odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.
(3) Na programe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka suglasnost daje ministarstvo nadležno za obrazovanje.
(4) Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je dječji vrtić osnovan proširuje djelatnost
izvoĎenjem novih programa ili dječji vrtić mijenja program, dječji vrtić obvezan je prije početka
izvoĎenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Ako se zbog proširenja djelatnosti izvoĎenjem novih programa ili izmjene programa iz stavka 4.
ovoga članka mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja djelatnosti,
dječji vrtić je dužan prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja o
početku rada u promijenjenim uvjetima.
(6) Nakon pribavljene suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka te nakon izvršnosti rješenja iz stavka 5.
ovoga članka, dječji vrtić može započeti s izvoĎenjem novih programa odnosno izmijenjenog
programa.
Članak 16.
(1) U ostvarivanju programa iz članka 15. ovoga Zakona dječji vrtić je dužan:
- stvarati primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta,
- dopunjavati obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostaviti djelatnu suradnju s roditeljima i
neposrednim dječjim okružjem.
(2) Radno vrijeme dječjih vrtića mora biti usklaĎeno s potrebama djece i zaposlenih roditelja.
Članak 17.
(1) U dječjim vrtićima programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju organiziraju se
po posebnim uvjetima i programu koji propisuje ministar nadležan za obrazovanje.
(2) Vrstu i stupanj teškoće u razvoju djeteta te potrebu odgovarajućih uvjeta za njegu, odgoj i zaštitu
djece s teškoćama u razvoju, na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite, utvrĎuje stručno
povjerenstvo ustrojeno prema zakonu kojim su ureĎeni odnosi u području socijalne skrbi.
(3) Programe, postupak utvrĎivanja darovitosti i uvjete rada s darovitom djecom rane i predškolske
dobi utvrĎuje ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 18.
(1) Programe zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima utvrĎuje
ministar nadležan za zdravstvo.
(2) Programe socijalne skrbi u dječjim vrtićima utvrĎuje ministar nadležan za socijalnu skrb.
(3) Na programe iz stavka 1. i 2. ovoga članka suglasnost daje ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 19.
(1) U dječjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom rasporeĎenom u skupine
cjelodnevnog, poludnevnog, višednevnog ili kraćeg dnevnog boravka.
(2) Ustroj i provedba odgojno-obrazovnog rada u dječjim vrtićima sukladno stavku 1. ovoga članka
provodi se na temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja iz članka
6. ovoga Zakona. Članak 20.
(1) Prednost pri upisu djece u dječje vrtiće, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave ili u državnom vlasništvu, imaju djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog
rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju,
djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu
školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.
(2) Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrĎuje osnivač dječjeg vrtića svojim
aktom.
Članak 21.
(1) Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za
pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.
(2) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu donosi upravno vijeće dječjeg vrtića do 30.
rujna.
(3) Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, programe
zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi, kao i druge programe koje
dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.
Članak 22.
Veličinu dječjeg vrtića ovisno o broju odgojnih skupina djece, broj djece u odgojnim skupinama, dob
djece u pojedinim odgojnim skupinama, veličinu prostorija za dnevni boravak, normative opreme te
normativ neposrednog rada odgojitelja u skupini ureĎuje ministar nadležan za obrazovanje, sukladno
Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja iz članka 6. ovoga Zakona.
Članak 23. (NN 94/13)
(1) Rad s djecom rane i predškolske dobi ustrojava se u jasličnim i vrtićnim odgojnim skupinama.
(2) Programi predškolskog odgoja mogu se ostvarivati:
- pri osnovnim školama,
– kao kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (igraonice) pri
knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama, drugim pravnim
osobama i fizičkim osobama-obrtnicima.
(3) Program predškolskog odgoja i rad ustrojstvene jedinice u sastavu pravne osobe iz stavka 2.
ovoga članka vodi voditelj sukladno zakonu, aktu o osnivanju i statutu pravne osobe.
(4) Posebne uvjete i mjerila za ostvarivanje programa iz stavka 2. ovoga članka utvrĎuje ministar
nadležan za obrazovanje.
(5) Ispunjavanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa iz stavka 2. ovoga članka utvrĎuje
rješenjem ured državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba.
Članak 23.a (NN 94/13 - na snazi od 31. kolovoza 2014.)
(1) Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.
(2) Program predškole za djecu koja pohaĎaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog
odgoja dječjeg vrtića.
(3) Obveznik predškole koji ne pohaĎa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili
osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za djecu koja
ne pohaĎaju vrtić.
(4) U slučaju da na odreĎenom području nema dječjeg vrtića, odnosno osnovne škole koja provodi
program predškole, jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave dužna je osigurati provoĎenje programa predškole za djecu iz stavka 3. ovoga članka, na način da osigura prijevoz djece
do najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne škole koja izvodi program predškole, ako se ne radi o
udaljenosti većoj od 20 kilometara u odnosu na mjesto stanovanja djeteta.
(5) Ako su najbliži dječji vrtić ili osnovna škola koja izvodi program predškole iz stavka 4. ovog članka
udaljeni više od 20 kilometara od mjesta stanovanja djeteta, jedinica lokalne odnosno područne
(regionalne) samouprave dužna je osnovati dječji vrtić/njegovu podružnicu ili organizirati program
predškole pri osnovnoj školi na području unutar 20 kilometara od mjesta stanovanja djeteta.
IV. RADNICI DJEĈJEG VRTIĆA
1. Odgojno-obrazovni radnici i ostali radnici
Članak 24. (NN 94/13)
(1) U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi
o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog,
logoped i rehabilitator) te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.
(2) Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u dječjim vrtićima rade i druge osobe
koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici).
(3) Odgojno-obrazovni radnici u dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja,
položen ispit te utvrĎenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može
obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste,
odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.
(5) Poslove odgojitelja koji ostvaruju program predškole pri osnovnim školama, uz osobe iz stavka 4.
ovoga članka, mogu obavljati i osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova učitelja razredne
nastave u osnovnoj školi u skladu s posebnim propisom.
(6) Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili
diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste.
(7) Poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili
stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva
u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički
studij sestrinstva.
(8) Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja ostalih
radnika u dječjem vrtiću pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 25. (NN 94/13)
(1) Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuĎena na kaznu
zatvora (neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) za neko od kaznenih djela
počinjenih s namjerom protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuĎa, protiv javnog
reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv
osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka,
obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, krivotvorenja, te bilo koje drugo kazneno
djelo počinjeno na štetu djeteta ili korištenjem djeteta ili maloljetne osobe, osim ako je nastupila
rehabilitacija prema posebnom zakonu.(2) Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za
neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. ovoga članka.
(3) Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuĎena za neko od
prekršajnih djela za nasilničko ponašanje, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom
zakonu.
(4) Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi prekršajni postupak
za neko od prekršajnih djela navedenih u stavku 3. ovoga članka.
(5) Ako osoba u radnom odnosu u dječjem vrtiću bude pravomoćno osuĎena za neko od kaznenih
djela iz stavka 1. ovoga članka ili neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, dječji vrtić kao
poslodavac otkazat će ugovor o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka
izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od 15 dana od dana saznanja za pravomoćnu osudu, a
nakon isteka tog roka redovitim otkazom ugovora o radu uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika,
u kojem će slučaju poslodavac, istodobno uz otkazivanje ugovora o radu, od radnika zahtijevati da
odmah prestane raditi tijekom otkaznog roka.
(6) Ako dječji vrtić kao poslodavac sazna da je protiv osobe u radnom odnosu u dječjem vrtiću
pokrenut i vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni
postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, udaljit će osobu od obavljanja
poslova do obustave kaznenog, odnosno prekršajnog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti
sudske presude, uz pravo na naknadu plaće u visini dvije trećine prosječne mjesečne plaće koju je
osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljenja od obavljanja poslova.
(7) Ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni, odnosno prekršajni postupak pokrenut protiv
radnika ili je pravomoćnom presudom radnik osloboĎen odgovornosti, radniku će se vratiti
obustavljeni dio plaće od prvog dana udaljenja.
(8) Osoba koja je pravomoćno osuĎena, odnosno protiv koje je pokrenut kazneni postupak za neko od
kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka
3. ovoga članka, ne može obavljati poslove u dječjem vrtiću niti kao vanjski suradnik dječjeg vrtića.
(9) U dječjem vrtiću ne mogu raditi ni osobe kojima je izrečena zabrana rada ili im je prestao radni
odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.
(10) Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima izrečenu mjeru za zaštitu
dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu.
2. Zasnivanje radnog odnosa u djeĉjem vrtiću
Članak 26. (NN 94/13)
(1) Radni odnos u dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja.
(2) Odluku o objavi natječaja donosi upravno vijeće.
(3) Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića, a rok za primanje prijava
kandidata ne može biti kraći od osam dana.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez
natječaja:
– kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, ali ne
dulje od 60 dana,
– kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana.(5) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. ovoga Zakona, natječaj će se
ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni
se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.
(6) S osobom iz stavka 5. ovoga članka sklapa se ugovor o radu na odreĎeno vrijeme, do popune
radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne
dulje od pet mjeseci.
(7) Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa donosi upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.
(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu
potrebno zaposliti osobu, o zasnivanju radnog odnosa odlučuje ravnatelj.
(9) Način donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa u dječjem vrtiću kojem je osnivač vjerska
zajednica odnosno druga fizička i pravna osoba iz članka 7. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona ureĎuje
se općim aktom dječjeg vrtića.
Članak 27.
Odgojitelji i stručni suradnici u dječjim vrtićima koji imaju zaključen ugovor o radu na neodreĎeno
vrijeme mogu, iz opravdanih razloga, koje utvrĎuju upravna vijeća dječjih vrtića, u drugom dječjem
vrtiću zasnovati radni odnos bez natječaja.
3. Pripravnici
Članak 28.
(1) Odgojitelj i stručni suradnik koji se prvi put zapošljava kao odgojitelj, odnosno stručni suradnik u
dječjem vrtiću zasniva radni odnos kao pripravnik.
(2) Pripravnički staž traje godinu dana.
(3) Nakon obavljenoga pripravničkog staža pripravnik polaže stručni ispit.
(4) Pripravniku koji ne položi stručni ispit u roku od godine dana od dana kad mu je istekao
pripravnički staž prestaje radni odnos u dječjem vrtiću.
(5) Rok iz stavka 4. ovoga članka ne teče za vrijeme rodiljnog dopusta, privremene nesposobnosti za
rad i vojne službe.
(6) Odgojitelj i stručni suradnik bez radnog iskustva može obaviti pripravnički staž i položiti stručni
ispit i bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).
(7) Način i uvjete polaganja stručnog ispita, kao i program pripravničkog staža propisuje ministar
nadležan za obrazovanje.
4. Struĉno usavršavanje i napredovanje odgojitelja i struĉnih suradnika u poloţajna
zvanja
Članak 29.
Odgojitelji i stručni suradnici obvezni su stručno se usavršavati sukladno zakonu i aktu koji donosi
ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 30.
(1) Odgojitelji i stručni suradnici mogu, dok su u radnom odnosu, napredovati u struci i stjecati
položajna zvanja mentora i savjetnika.
(2) Postupak, način i uvjete za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja propisuje ministar
nadležan za obrazovanje. 5. Prestanak radnog odnosa odgojitelja i struĉnih suradnika
Članak 31.
(1) Odgojitelj i stručni suradnik kojem se tijekom radnog staža u dječjem vrtiću naruši psihofizičko
stanje do te mjere da bitno smanjuje njegovu radnu sposobnost upućuje se na liječnički pregled.
(2) Odluku o upućivanju na liječnički pregled donosi upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja.
(3) Odgojitelju i stručnom suradniku koji odbije izvršiti odluku iz stavka 2. ovoga članka prestaje radni
odnos u dječjem vrtiću izvanrednim otkazom ugovora o radu.
(4) Ako se stručnim nalazom nadležne zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije medicine rada
potvrdi da je radna sposobnost odgojitelja ili stručnog suradnika bitno narušena, upravno vijeće
donosi odluku kojom se odgojitelj ili stručni suradnik oslobaĎa rada s djecom te ga, ako postoji
mogućnost, rasporeĎuje na radno mjesto prema preostalim radnim sposobnostima.
(5) Odgojitelju i stručnom suradniku, koji odbije raspored sukladno stavku 4. ovoga članka, prestaje
radni odnos u dječjem vrtiću izvanrednim otkazom ugovora o radu.
Članak 32.
Odgojitelju i stručnom suradniku prestaje radni odnos:
- ako nastupe okolnosti iz članka 25. i članka 31. stavka 3. i 5. ovoga Zakona,
- ako upravno vijeće utvrdi da odgojitelj i stručni suradnik ne ostvaruju odgojno-obrazovni program
sukladno zakonu i propisu donesenom na temelju zakona,
- ako ne položi stručni ispit u propisanom roku,
- i u drugim slučajevima utvrĎenim ovim Zakonom i Zakonom o radu.
6. Vjeţbaonice i pokusni rad u djeĉjim vrtićima
Članak 33.
(1) U dječjem vrtiću mogu se ostvarivati:
- programi vježbaonice za potrebe praktičnog osposobljavanja studenata,
- pokusni programi rada znanstvenih istraživanja i unapreĎivanja stručnog rada,
- programi stručno-razvojnog centra radi usavršavanja zaposlenih stručnih radnika i unapreĎivanja
stručnog rada.
(2) Način rada i mjerila financiranja dječjih vrtića koji ostvaruju programe iz stavka 1. ovoga članka
propisuje ministar nadležan za obrazovanje.
V. UPRAVLJANJE DJEĈJIM VRTIĆEM
1. Upravno vijeće
Članak 34.
(1) Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće.
(2) Upravno vijeće ima od 5 do 7 članova.
(3) Najmanje polovicu članova upravnog vijeća imenuje osnivač iz reda javnih radnika, jednog člana
biraju roditelji djece korisnika usluga, a ostali članovi upravnog vijeća biraju se tajnim glasovanjem iz
reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića. (4) Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.
(5) Sastav i broj članova upravnog vijeća, način izbora, odnosno imenovanja njegovih članova, način
rada i donošenja odluka utvrĎuje se aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.
Članak 35. (NN 94/13)
(1) Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrĎenih Zakonom o ustanovama:
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuĎivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim
aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
- predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
- predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno
ovom Zakonu,
- obavlja i druge poslove utvrĎene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.
(2) Za dječje vrtiće čiji je osnivač Republika Hrvatska suglasnosti i odluke u ime osnivača daje,
odnosno donosi, Ministarstvo nadležno za obrazovanje.
2. Ravnatelj djeĉjeg vrtića
Članak 36.
(1) Ravnatelj dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.
(2) Uz poslove utvrĎene Zakonom o ustanovama ravnatelj:
- predlaže godišnji plan i program rada,
- brine se za provoĎenje odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
- obavlja druge poslove utvrĎene aktom o osnivanju i statutom.
Članak 37. (NN 94/13)
(1) Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili
stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
(2) Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje upravno vijeće dječjeg vrtića u skladu
sa zakonom i statutom.
(3) Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića.
(4) Ravnatelja dječjeg vrtića čiji je osnivač Republika Hrvatska imenuje i razrješava ministar nadležan
za obrazovanje.
(5) Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.
(6) Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj će se
ponoviti. Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti
ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana.
(7) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja
dječjeg vrtića.
(8) Ako ravnatelj ne ispunjava ovim Zakonom i drugim propisima utvrĎene obveze, osnivač dječjeg
vrtića, na prijedlog upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u
radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno ovom Zakonu. (9) Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima
za razrješenje. U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a dječji vrtić dužan je
raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.
Članak 37.a (NN 94/13)
(1) Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova,
zamjenjuje osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća.
(2) Osobu iz stavka 1. ovoga članka odreĎuje upravno vijeće na način ureĎen statutom dječjeg vrtića.
(3) Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se
izvršenje ne može odgaĎati do ravnateljeva povratka.
Članak 38.
Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na način izbora i trajanje mandata upravnog vijeća i ravnatelja
ne primjenjuju se na dječji vrtić kojem je osnivač vjerska zajednica, odnosno druga fizička i pravna
osoba iz članka 7. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona.
3. Odgojiteljsko vijeće
Članak 39.
(1) Stručno tijelo dječjeg vrtića je odgojiteljsko vijeće.
(2) Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju
program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
(3) Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrĎivanju plana i programa rada dječjeg vrtića, prati njegovo
ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i
druge stručne poslove utvrĎene zakonom, aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.
(4) Djelokrug i način rada odgojiteljskog vijeća pobliže se ureĎuje statutom dječjeg vrtića.
4. Statut i drugi opći akti djeĉjeg vrtića
Članak 40.
(1) Dječji vrtić ima statut i druge opće akte.
(2) Statutom dječjeg vrtića pobliže se ureĎuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela,
vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme dječjeg vrtića, javnost
rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja dječjeg vrtića.
(3) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića pobliže se ureĎuje unutarnje
ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića kao javne službe.
(4) Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove.
Članak 41.
(1) Statut dječjeg vrtića i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića kao javne
službe donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića.
(2) Druge opće akte ustanove donosi upravno vijeće na način propisan aktom o osnivanju ili statutom.
Članak 42. (1) Odredbe statuta i pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića kojim se ureĎuje
rad dječjeg vrtića u obavljanju djelatnosti kao javne službe moraju biti na pogodan način dostupne
javnosti.
(2) Ravnatelj ustanove dužan je u roku od osam dana od dana donošenja dostaviti statut i pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića kao javne službe, županijskom uredu, odnosno
gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove odgoja i obrazovanja.
(3) Opći akti iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu se zadržati od izvršenja sukladno odredbama Zakona
o ustanovama.
VI. SINDIKALNO ORGANIZIRANJE
Članak 43.
(1) Sindikalno organiziranje u dječjim vrtićima je slobodno.
(2) Za slučaj štrajka štrajkaški odbor, ravnatelj dječjeg vrtića i upravno vijeće dužni su osigurati
odgovarajuću njegu, prehranu, zdravstvenu zaštitu, kao i drugu skrb o djeci koja za vrijeme štrajka
pohaĎaju program dječjeg vrtića.
(3) Na pitanja ostvarivanja prava na štrajk i organiziranja štrajka primjenjuju se opći propisi o štrajku
ako ovim Zakonom nije drukčije odreĎeno.
VII. NADZOR
Članak 44.
(1) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo
nadležno za obrazovanje.
(2) Inspekcijski nadzor provodi prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
(3) Stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojitelja i stručnih suradnika provode u granicama
djelokruga Ministarstvo nadležno za obrazovanje stručno-pedagoški nadzornici i druge stručne osobe
koje ovlasti ministar nadležan za obrazovanje.
(4) Način obavljanja stručno-pedagoškog nadzora te prava, dužnosti i ovlasti stručno-pedagoških
nadzornika i drugih osoba ovlaštenih za stručno-pedagoški nadzor ureĎuju se posebnim zakonom.
(5) Zdravstveno-inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem ovoga Zakona, u dijelu koji se
odnosi na zdravstvenu zaštitu i prehranu djece, obavlja ministarstvo nadležno za zdravstvozdravstvena
inspekcija.
(6) Sanitarni inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi
na prehranu djece, obavlja ministarstvo nadležno za zdravstvo - sanitarna inspekcija.
(7) Nadzor nad stručnim radom u primjeni ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na socijalnu skrb
djece, organizira i provodi ministarstvo nadležno za socijalnu skrb.
Članak 45.
(1) Ako nadležno tijelo državne uprave utvrdi da dječji vrtić ne ispunjava zakonom propisane uvjete,
odredit će rok u kojem je dječji vrtić dužan otkloniti utvrĎene nedostatke.
(2) Ako dječji vrtić ne otkloni utvrĎene nedostatke u odreĎenom roku, nadležno tijelo državne uprave
donijet će akt o zabrani rada toga dječjeg vrtića. Troškove rasporeĎivanja djece u drugi dječji vrtić ili
drugu odgovarajuću ustanovu snosi dječji vrtić kojemu je zabranjen rad i njegov osnivač, odnosno
vlasnik. VIII. PRESTANAK RADA DJEĈJEG VRTIĆA
Članak 46.
(1) Dječji vrtić prestaje radom pod uvjetima i na način propisan Zakonom o ustanovama i ovim
Zakonom.
(2) Odlukom o prestanku rada dječjeg vrtića odreĎuju se rok i način prestanka njegova rada te
ureĎuje način rasporeĎivanja djece koja su pohaĎala dječji vrtić u druge odgovarajuće ustanove.
Članak 47.
Odredbe članka 44. do 46. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na druge pravne i fizičke
osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja.
IX. FINANCIRANJE DJEĈJEG VRTIĆA
Članak 48. (NN 94/13)
(1) Osnivač dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjeg vrtića.
(2) Dječji vrtić osigurava sredstva prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.
(3) Ako dva ili više osnivača zajednički osnivaju dječji vrtić, sredstva iz stavka 1. ovoga članka
osiguravaju osnivači sukladno aktu o osnivanju.
(4) Dječji vrtić, koji je osnovala jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, naplaćuje svoje
usluge od roditelja-korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrĎuje predstavničko tijelo te jedinice
osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.
(5) Sredstva iz stavka 4. ovoga članka uplaćuju se u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, koja je osnovala dječji vrtić ili na žiroračun dječjeg vrtića, ako tako odluči predstavničko
tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 49.
(1) Mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrĎuje predstavničko tijelo
županije, odnosno Grada Zagreba.
(2) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su za predškolski odgoj izdvojiti
najmanje onoliko sredstava koliko svojim mjerilima utvrdi predstavničko tijelo županije, odnosno
Grada Zagreba.
(3) O korištenju sredstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka odlučuje jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave koja je sredstva osigurala u svom proračunu, sukladno mjerilima koje je
utvrdilo predstavničko tijelo županije, odnosno Grada Zagreba.
Članak 50. (NN 94/13)
(1) Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja osigurava se u
državnom proračunu.
(2) Javnim potrebama sukladno stavku 1. ovoga članka smatraju se programi odgoja i obrazovanja:
- za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu,
- za djecu rane i predškolske dobi hrvatskih graĎana u inozemstvu,
- za djecu rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina,
- program predškole. (3) Način raspolaganja sredstvima iz državnog proračuna i mjerila za sufinanciranje pojedinih
programa iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 51.
(1) Na utvrĎivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda radnika dječjih vrtića, koji su u vlasništvu
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, primjenjuju se propisi
kojima se ureĎuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u
osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za radnike.
(2) U ime radnika u dječjim vrtićima sindikat kolektivno pregovara i potpisuje kolektivni ugovor s
osnivačem ustanove, odnosno s financijerom.
X. DOKUMENTACIJA DJEĈJEG VRTIĆA
Članak 52.
(1) Dječji vrtić vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.
(2) Obrasce pedagoške dokumentacije i evidencije propisuje ministar nadležan za obrazovanje.
(3) Obrasce zdravstvene dokumentacije i evidencije propisuje ministar nadležan za zdravstvo.
(4) Sredstva za voĎenje dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka osigurava osnivač dječjeg vrtića.
XI. ZABRANA PROMIDŢBE I PRODAJE U DJEĈJIM VRTIĆIMA
Članak 52.a (NN 94/13)
U dječjim vrtićima nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i
obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.
XII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 52.b (NN 94/13)
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj dječji vrtić:
– ako nije donio kurikulum dječjeg vrtića u skladu s odredbama ovoga Zakona,
– ako nije donio godišnji plan i program u skladu s odredbama ovoga Zakona,
– ako ne poštuje odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe,
– ako izvodi odgojno-obrazovni rad bez rješenja o početku rada odnosno rješenja o početku rada u
promijenjenim uvjetima,
– ako ne objavljuje natječaj sukladno odredbama ovoga Zakona,
– ako ne vodi dokumentaciju i evidenciju propisanu ovim Zakonom,
– ako u svojim prostorijama organizira promidžbu i prodaju roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima i
sadržajima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi,
– ako postupa protivno odredbama članka 25. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u dječjem vrtiću novčanom
kaznom u iznosu od 5.000 do 8.000 kuna.
XIII. PRIJELAZNE I ZAKLJUĈNE ODREDBE
Članak 53. (1) Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja iz članka 6. ovoga Zakona donijet
će Sabor Republike Hrvatske u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Provedbene propise iz članka 14. stavka 2. i 3., članka 17. stavka 1., članka 18. stavka 1. i 2.,
članka 22., članka 23. stavka 4., članka 24. stavka 3., članka 28. stavka 7., članka 30. stavka 2.,
članka 33. stavka 2., članka 50. stavka 3., članka 52. stavka 2. i 3. ovoga Zakona dužna su donijeti
ovlaštena tijela državne uprave odreĎena ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na
snagu ovoga Zakona.
Članak 54.
Do donošenja propisa iz članka 53. ovoga Zakona primjenjuju se:
- Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi ("Narodne novine", broj
29/83.),
- Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju ("Narodne novine",
broj 47/87.),
- Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i
prosvjete RH, broj 7/8 od 10. lipnja 1991. godine).
Članak 55.
(1) Odgojitelji i stručni suradnici, koji su danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni u radnom
odnosu na neodreĎeno vrijeme u dječjem vrtiću, a nemaju potreban stupanj stručne spreme, mogu i
dalje obavljati poslove odgojitelja ili stručnog suradnika ako imaju odgovarajuću vrstu stručne spreme
propisanu Zakonom o društvenoj brzi o djeci predškolske dobi ("Narodne novine", br. 18/91. -
pročišćeni tekst i 27/93.), pod uvjetima propisanim ovim Zakonom.
(2) Medicinske sestre, koje su danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečene na radnom mjestu
odgojitelja u dječjem vrtiću, mogu nastaviti obavljanje tih poslova u odgojnim skupinama do djetetove
treće godine života.
(3) Suradnici u predškolskom odgoju, koji su danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na
radnom mjestu odgojitelja u dječjem vrtiću, mogu nastaviti obavljanje tih poslova u odgojnim
skupinama do djetetove treće godine života.
(4) Njegovatelji, koji su danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na radnom mjestu
odgojitelja u dječjem vrtiću, mogu nastaviti obavljanje tih poslova u odgojnim skupinama do djetetove
treće godine života.
(5) Osobe, koje su završile školu za odgojitelja i koje su danom stupanja na snagu ovoga Zakona
zatečene na radnom mjestu odgojitelja u dječjem vrtiću, mogu nastaviti obavljanje tih poslova u svim
dobnim odgojnim skupinama.
(6) Osobe, koje su zatečene na poslovima predškolskog odgoja u vjerskim zajednicama ili vjerskim
dječjim vrtićima, a nemaju odgovarajuću vrstu stručne spreme prema odredbama ovoga Zakona,
mogu i dalje obavljati te poslove.
(7) Osobe iz stavka 1. do 6. ovoga članka mogu u drugom dječjem vrtiću zasnovati radni odnos i na
neodreĎeno vrijeme, ako se na natječaj ne jave osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. stavka 2.
ovoga Zakona.
Članak 56.
Obvezu polaganja stručnog ispita imaju odgojitelji i stručni suradnici dječjeg vrtića koji prvi put
zasnivaju radni odnos u dječjem vrtiću nakon stupanja na snagu pravilnika iz članka 28. stavka 7.
ovoga Zakona.
Članak 57. Javne ustanove i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja dužne su
uskladiti svoje ustrojstvo, rad i poslovanje, statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u
roku od godine dana od dana njegova stupanja na snagu.
Članak 58.
Osoba, koja obavlja poslove dnevne društvene brige o djeci u drugoj obitelji sukladno odredbama
Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolske dobi ("Narodne novine", br. 18/91. - pročišćeni tekst i
27/93.), može nastaviti obavljanje te djelatnosti u sastavu dječjeg vrtića u kojemu je zaposlena.
Članak 59.
Fizičkim osobama kojima je odobreno obavljanje poslova čuvanja djece samostalnim osobnim radom,
ili kao sporedno zanimanje prema Zakonu o društvenoj brizi o djeci predškolske dobi, a koje prema
odredbama ovoga Zakona te poslove više ne mogu obavljati, prestaje pravo na obavljanje tih poslova
protekom roka od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, što će rješenjem utvrditi
nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba.
Članak 60.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o društvenoj brizi o djeci predškolskog
uzrasta ("Narodne novine", br. 18/91. - pročišeni tekst i 27/93.).
Članak 61.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 601-01/96-01/01
Zagreb, 17. siječnja 1997.
Prijelazne i završne odredbe iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju NN 94/13
Članak 22.
(1) Nacionalni kurikulum i Pravilnik iz članka 7. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za
obrazovanje u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Pravilnik iz članka 11. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za obrazovanje u roku od šest
mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Odredbe Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme
ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (»Narodne novine«, br. 133/97.) ostaju na snazi do stupanja na
snagu Pravilnika iz stavka 2. ovoga članka, osim ako su u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.
Članak 23.
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje provode programe predškolskog odgoja dužni su uskladiti
odredbe statuta i drugih općih akata s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegovog
stupanja na snagu.
Članak 24.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe
članka 10. ovoga Zakona koji stupa na snagu 31. kolovoza 2014.

Ispiši stranicu