Odluka o načinu uvida u neposredan rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Špansko

Dječji vrtić Špansko
Špansko 11
10 090 Zagreb
 
Klasa:011-01/17-1/1
Urbroj:251-645-17-1
Zagreb, 17.05.2017.
 
Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Špansko, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Špansko, Zagreb, Špansko, na 31. sjednici održanoj dana 08.05.2017. donosi
 
 
Odluka o načinu uvida u neposredan rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Špansko
 
Članak 1.
Ova Odluka o načinu uvida u neposredan rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Špansko ( u daljnjem tekstu: Odluka) se donose radi izvršenja članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).
 
Članak 2.
Za uvid u neposredan rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Špansko osigurat će se do 4 (slovima: četiri) slobodna mjesta za sve zainteresirane osobe koje žele pratiti sjednicu Upravnog vijeća, s obzirom na prostorne uvjete.
 
Članak 3.
Zainteresirane osobe dužne su najaviti svoju nazočnost na sjednici dostavom zahtjeva iliu elektronskom obliku na e-mail: tajnik@dv-spansko.hr, ili osobno u tajništvo Vrtića ili na adresu vrtića: Špansko 11, 10090 Zagreb,najkasnije 24 sata prije početka održavanja sjednice.
Zainteresirane osobe svoju najavu šalju na propisanom obrascu zahtjeva koji se nalazi u prilogu oveOdluke.
 
Članak 4.
Ukoliko bude više zahtjeva nego slobodnih mjesta uvid će ostvariti 4 osobe prema redoslijedu prijava urednih zahtjeva. Osobe koje neće moči ostvariti uvid u neposredan rad biti će o tome obavještene.
 
Članak 5.
Informiranje javnosti o dnevnom redu zasjedanja sjednica Upravnog vijeća obavljase objavom obavijesti o održavanju sjedniceUpravnog vijeća na web stranci Vrtića najkasnije 4 dana prije početka sjednice Upravnog vijeća.
Iz obavijestikoja se objavljuje na web stranicama se uklanjaju svi osobni podaci.
 
Članak 6.
Osobe koju su neposrednom uvidu ne sudjeluju u radu Upravnog vijeća, ne smiju remetiti red i tijek sjednice.
Predsjednik upravnog vijeća može udaljiti sa sjednice osobe koje se ponašaju suprotnočlanku 6. stavku 1. Odluke.
 
 
Članak 7.
Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad temeljem članka 12. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama  („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/2015).
 
 
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.
Ovaj Odluka se objavljuje na web stranicama Vrtića.
 
 
PREDSJEDNIK
                                                                                                          UPRAVNOG VIJEĆA:
 
                                                                                              ______________________
Nenad Mašina
 
 
 
Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči dana 23.05.2017, a stupila je na snagu dana 31.05.2017.
 
 
 
                                                                                              RAVNATELJICA
 
                                                                                              ____________________
                                                                                              Katica Ardalić
 

 ZAHTJEV
za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća (prisustvom na sjednici)
 
 
 
Kontakt informacije o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, telefon i/ili mobitel i/ili e-pošta)
 
 
 
 
       
Naziv tijela javne vlasti / sjedište i adresa
Dječji vrtić Špansko
Špansko 11
10 090 Zagreb
       
Sjednica Upravnog vijeća na kojoj želim prisustvovati(broj sjednice i datum održavanja)
 
 
 
 
_________________________________
(mjesto i datum)
 
 
Napomena: Zainteresiranim građanima osigurava se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća prema redoslijedu prijavljivanja, prijavu poslati na email: tajnik@dv-spansko.hr ili osobno u tajništvo Vrtića ili na adresu vrtića Špansko 11, 10090 Zagreb, najkasnije 24 sata prije početka održavanja sjednice.
 
 Ispiši stranicu